Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Омонимнер. Школачыларга кыска словарь PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
14.12.2011 11:23

 

М.Н.Ооржак тургускан.

"Тыва дылдың тайылбыр словарының" (Д.А.Монгуш редакторлаан, Новосибирск, "Наука", 2003, 2011)  I, II томнарын ажыглаан.

"Тыва дылдың омонимнериниң кыска словарын" чара парлааш, ажыглаарда  сайтыже айтыры (ссылка кылыры) албан.

Хурааңгайлаан сөстерниң тайылбыры:

Ч.а. - чүве ады.

Д.а. - демдек ады.

С.а. - сан ады.

К.с. -кылыг сөзү.

Нар.- наречие.

А.о. - ат орну.

 

1. Аач.а. сүт.

Аа – наречие. Аъдын аа шаапкаш.

Аа – аян сөзү. Аа! Ой-Күскениң арны-даа кайгамчык-ла чараш чүве-дир!

Аа – ат орну. Аңаа (аа) аппарып каг.

2. Ажыг- д.а. Ажыг эм.

Ажыг – ч.а. Арт.

Ажыг – эдеринчи. 50 ажыг.

Ажыг – д.а. Мээң бригадам силерден ажыг (эки).

3. Азар – к.с Тонну азар.

Азар – к.с. Аргага азар.

4. Аргыжар – к.с. Кады бир чүвени аргыыр.

Аргыжар – к.с. Аалдажыр, үнчүр-киржир.

5. Арыг – ч.а. Арга-арыг.

Арыг – д.а. Арыг- силиг.

6. Арык –ч.а. Буга суу.

Арык – ч.а. Чиңге хаак, талдан аргып кылган сава, корзина.

7. Ас – ч.а. Кудуруунуң бажы кара, кежи үнелиг, бичии ак аңчыгаш. -Горностай.

Ас- к.с. Тонну ас.

8. Ат – ч.а. Хуу ат.

Ат – ч.а. Айыыл. Ат болур.

9. Баажы – ч.а. Мегеленири.

Баажы – ч.а. Тывызыктың харыызын кайын дилээрин айтып турар элдээртиг.

10. Баар – ч.а. Орган.

Баар – к.с. Ынаар баар бис.

11. Бак – ч.а. Суук чүүл кудар сава.

Бак – д.а. Багай.

12. Бараан – ч.а. Садыгда бараан.

Бараан – ч.а. Ыракта тода эвес көстүр чүве.

13. Бе – ч.а. Кыс чылгы мал.

Бе – артынчы. Ындыг бе?

14. Бел – ч.а. Кижиниң мага-бодунуң хөрек биле ижин аразында чиңгелей берген чери.

Бел – ч.а. Лососьтарга хамааржыр улуг араатан балык. (Таймень).

15. Билек – ч.а. Кижиниң кырызы-биле салаа-сайгыдының аразында чиңге чер, кырының салааже чоок талазы.

Билек – эвилел. Чаъс чааптары билек, хадый берди.

16. Бүдүү – наречие. Хойлаар-оол бүдүү ырлай кааптар.

Бүдүү – ч.а. Эрги сан ёзугаар айның сөөлгү (дээрге ай көзүлбес) хүнү.

17. Будук – ч.а. Чүвеге чаап азы сиңирип каарга, ол чүве кандыг-бир өңнүг апаар бүдүмел.

Бу(ъ)дук – ч.а. Ыяштың бир кезээ, адыры.

18. Бүрү – ч.а. Ыяш бүрүзү.

Бүрүзү – ат орну. Кижи бүрүзү (каждый).

19. Быжар – к.с. Кат быжа берген.

Быжар - к.с. хеп быжар.

Быжар- к.с. хойтпакты быжар.

20. Дең – д.а. – Эргези дең.

Дең – да. – ч.а. Чырыткы.

21. Дискек – ч.а. буттуң кезээ.

Дискек – ч.а. Кирбиктерниң дөстеринде чаг бестериниң ириңнелип хуулары.

22. Дой – ч.а. Байырлал, шайлалга.

Дой – ч.а. хоюг довурак.

23. Долу – ч.а. Борбак-борбак дош кылдыр доңа берген чаъс суу.

Долу – д.а. Дола берген.

24. Доң – д.а. Сооктан дош дег апарган.

Доң – ч.а. Чүвениң уштарын чештинмес кылдыр баглааны.

25. Дора – д.а. Багай, четпес . Үжүк билбес кижи үнү чоктан дора.

Дора – д.а. Оран-саваның, ыяштың адаа, адаккы талазы, чоогу.

26. Дордум – ч.а. Эттеп каан теве кежи.

Дордум – ч.а. Бөдүүн чуга торгу.

27. Дөөн – а.о. Дөө таладан.

Дөөн – ч.а. Былда, частыр херексел.

28. Дээр – ч.а. Ак-көк дээр.

Дээр – к.с. Столга дээр.

Дээр – к.с. Чугаалаар.

29. Идээлээр – к.с. Идээ-биле алгы чаар.

Идээлээр – к.с. Хөөн булганыр.

30. Им – ч.а. Малдың кулааның бажын одура азы чара кескен демдек.

Им – ч.а. салаалар-биле харылзажыр арга. - Жест.

31. Инелик – ч.а. Кылагар чалгыннарлыг, узун шөйбек дурт-сынныг амытан. – Стрекоза.

Инелик – ч.а. Ине хавы.

32. Иш – к.с. Сүттү иш.

Иш – ч.а. Ажыл-иш.

33. Каас – д.а. Чараш.

Каас – ч.а. Моюн ээлбестээр аарыг.

34. Кадар – ч.а. кадар оът.

Кадар – ч.а. дириг амытанның ээгизиниң кырында чаглыг чери, ээги чаа.

Ка(ъ)дар- к.с. Бирге ийини ка(ъ)ар.

Ка(ъ)дар – к.с. Өл-шыгы үнер. Малгаш кадар.

Ка(ъ)дар – к.с. Хойну ка(ъ)дар.

35. Кадык – Ч.а., д.а. Кадыкты камгалаар. Кадык кижи.

Ка(ъ)дык – ч.а. Чем аймаа, каша.

36. Кадыыр –ч.а. сиген кезер херексел.

Ка(ъ)дыыр – к.с. Кадыг апаар.

37. Ка(ъ)жар – д.а. Меге аргалыг, оптуг.

Ка(ъ)жар – к.с. Ашаандан дезип чоруур.

38. Кармак – ч.а. Карман.

Кармак – ч.а. Сыырткыыш.

39. Кас – ч.а. Черлик азы азырал сугга эштир, узун моюннуг улуг куш.

Кас- ч.а. Уштарын ээп каан дөрт адырлыг демдек. Свастика.

40. Кежээ- ч.а. Кежээ дүшкен.

Ке(ъ)жээ – д.а. Ке(ъ)жээ кижи.

41. Кодан –ч.а. Койгун, тоолай.

Ко(ъ)дан – ч.а. Аал ко(ъ)даны, девискээри.

42. Ко(ъ)жаа – ч.а. Чиңге пөс, лента.

Ко(ъ)жаа – ч.а. Садыг-ко(ъ)жаа – архаизм.

43. Кулак – ч.а. Дыңнаар орган.

Кулак – ч.а. Бай тараачын.

44. Кум – ч.а. Элезин.

Кум – к.с. кум кынныр –бичии када удуур.

45. Кур – ч.а. Хептиң даштындан курлакка боой баглап алыр пөс, баг.

Кур – д.а. Кур чер. Тараа азы өске-даа тарымал үнүштер тарываан, ажыглаттынмаан чер.

46. Куу – ч.а. Өдүрек аймаанга хамааржыр чаражы кончуг эгли берген узун моюннуг улуг суг кужу.

Куу – д.а. Бора өңнүг азы өңү оңа берген.

47. Кү(ъ)жү – ч.а. Хөрүктүң даг-дүгү холуктуг дойдан кылган хоолайы.

Кү(ъ)жү – ч.а. Ёзулал кылырда хереглээр чаагай чыттыг узун чиңге лаа.

48. Кү(ъ)жүген – ч.а. Улуг кулактарлыг, чолдак кудуруктуг, күске аймактыг хээкчи. Пищуха.

Кү(ъ)жүген – ч.а. Чөвүрээниң иштии талазында холга кадалы бээр хензиг теннер.

49. Кызар – к.с. Кыза бээр. Ажылды эки кылыр дээш, кызар.

Кы(ъ)зар – к.с. Идик бутту кы(ъ)зар. Алыр, тудар (көстү кы(ъ)зар).

50. Кылаш – ч.а. Буттарның олуй-солуй базары. Базым.

Кылаш – өттүнүг сөс. Кылаш дээр.

51. Кыр – ч.а. Шөйлү берген даг, оорга.

Кыр – д.а. Куу, көгүлдүр (аът).

52. Кышкы – ч.а. Чидиг, кыска, ыыткыр дыңналыр үн.

Кы(ъ)шкы – д.а. Кышкы бөрт.

53. Лама –ч.а. Шажын талазы-биле билиглиг, аңаа хамаарышкан ёзулалдар кылыр кижи.

Лама – ч.а. Мурнуу Америкада теве уктуг, үнелиг дүктүг, чүък чүдүрер амытан.

54. Манчы – ч.а. Манчы (маньчжур) кыдаттар.

Манчы – ч.а. Хурал, мөргүл үезинде ламаларның ижер шайы.

Ма(ъ)нчы – ч.а. Далган, эъттен кылган чем аймаа.

55. Маны –ч.а. Дырбактыглар бөлүүнге хамааржыр черлик диис. (Манул).

Маны – ч.а. тудуг, скульптура кылырынга хереглээр даш, мрамор.

56. Маска – ч.а. Кадаг кадаар херексел.

Маска – ч.а. Кижиниң арнын чажырып алыры-биле кедип алыр кылымал арын, дүрзү.

57. Меңги – ч.а. Бедик дагларда эривес дош, хар.

Меңги – ч.а. Астрологияда: салым-чолдуң демдээ. Ак, кызыл, сарыг, көк... меңгилиг.

58. Мөөн – ч.а. Улуг 5хырынның ужунда шөйүндү, хан кудар.

Мөөн – д.а. Терең. Мөөн суг.

59. Муң – с.а. 1000.

Муң – ч.а. Дүш муңу. Дүшке кирер үен-даян чүүл.

60. Мүн – ч.а. Эът азы балык дүлүп хайындырган суук чем аймаа, быдаа.

Мүн – д.а. Чөптүг, хүлээп ап болур. Оо, ол-даа мүн санал-дыр.

61. Мээ – ч.а. Кижиниң болгаш дириг амытаннарның нерв системазының төп кезээ – баш сөөгүн долдуруп турар бүдүмел.

Мээ – а.о. Меңээ (мээ).

62. Ожук – ч.а. – Чем хайындырарда паш салыр үш буттуг демир херексел.

О(ъ)жук – ч.а. – Ыяш бу(ъ)дуунуң кырында хар.

63. Ой. I. – аян сөзү. Кайгаанын, кортканын, магадаанын, таарзынмаанын илередир.

Ой.II. – ч.а. Чоога, өзен (овраг).

Ой.III. – д.а. Кара-бора (тёмно-серый). Аъттың өң-чүзүнү.

Ой. IV. – ч.а. Чолдак дүктүг алгы. Ой тон.

Ой.V. – д.а. Кандыг-бир болуушкундан азы кижиниң төрүттүнгенинден бээр каш чыл болганы (юбилей).

Ой.VI.дужаал наклонениезинде кылыг сөзү. Бо үжүктерни саазынга ой.

64. Ок. I. – аян сөзү. Ок, күжүр эрни!

Ок. II. – к.с. Ок кадалыр. Бажын бурунгаар кылдыр кээр дүжер.

О(ъ)к. III. – Боо о(ъ)гу.

65. Октаар.I. – Кандыг-бир чүүлдү ырадыр октаары.

О(ъ)ктаар.II. Боога о(ъ)кту о(ъ)ктаар.

66. Оюн.I. – ч.а. – Оюн-тоглаа.

Оюн.II. этноним – оюннар.

67. Пар.I. – ч.а. Моортай төрелдиг, саргыл-кызыл дүктүг, мага-бодун доора дургаар кара дилиндектер шыпкан улуг араатан амытан.

Пар.II. – д.а. Аажок быжыг, кадыг. Пар ыяш.

Пар.III. – д.а. Хол-биле биживес, а будук чаггаш базар (үжүк дугайында). Пар үжүк.

Пар.IV. – к.с. Хары угда элээн каш көзер-биле көжери (парлаар).

68. Саат.I. –ч.а. Саадаашкын, саадал.

Саат.II. – ч.а. Ине бүрүлүг ыяштарның унундан сыстып үнер, дайнаар чук.

Саат.III. – ч.а. Кижиниң болгаш дуюглуг амытаннарның чаак адаанда улуг дамыры.

69. Сааттыг – д.а. Сааттыг дыт.

Сааттыг – д.а. Ижинниг, иштиг.

70. Саваң – ч.а. Чунар саваң.

Саваң – ч.а. Бастырган тараа сывы.

71. Сай – ч.а. Дашты хоюг бичии борбак даштар.

Сай – ч.а. Тоорук сайы.

72. Сал – ч.а. Кырынга олуруп алгаш, суг кыры-биле эжиндирип чоруур азы чүък сөөртүр кылдыр бот-боттарынга чыпшыр кожуп каан чудуктар азы ыяштар.

Сал – ч.а. Эр кижиниң эрнинге, сегелинге, чаагынга үнүп келир дүктер.

Сал – дужаал хевиринде к.с. Карандажыңны сал.

73. Салым – ч.а. Амыдыралдың кижиниң күзелинден хамаарышпас оруу, кижиниң чүнү кылып, чүнү көрүп чорууру (судьба).

Салым – хемчег илередир сөс. Салым шай.

74. Сарыг – д.а. Өң.

Сарыг – Кызыл-өөшке ижинден ажыг чүүл келген ышкаш кылдыр сагындырары.

(Изжога).

75. Сек – ч.а. Улуг сек, чартык сек.

Сек – ч.а. Дириг амытаннарның өлген соонда черге калган мага-боду.

76. Сула – ч.а. Чылгы мал, куш чемгерер тараа аймаа.

Сула – д.а. Кошкак, күжү биче, шолуг эвес. Сула челзир. Дузу сула.

77. Сүме – ч.а. Канчаар кылырының дугайында кандыг-бир кижиге чугаалап берген бодал

Сүме – ч.а. Хүрээ бажыңы (пагода, храм, дворец).

Сүме – ч.а. Ээгиниң көзүр-биле тудушкан черинде бичии сөөк.

78. Сын – ч.а. Кижиниң баш болгаш хол-буттан аңгы мага-боду, дурт-сыны (Стан, туловище).

Сын – ч.а. Шөйлүп чоруй барган улуг даглар.

79. Таң – ч.а. Эм-таң.

Таң – диалект. Таң ыйнаан.

80. Тос – с.а. Тос чүзүн мал.

Тос – ч.а. Хадың карты. Тос чадыр.

81. Төш – ч.а. Ыяш төжү, төжек.

Төш – ч.а. Хөрек төжү.

82. Тура – ч.а. Күзел.

Тура – к.с. Тура халыыр.

83. Ужар – к.с. Дээрже ужугар.

Ужар – к.с. Тайып ужар (кээп дүжер).

Ужар – ч.а. Хемниң ужары.

84. Ук- айтылганың а.о. Ук номну ап алыр силер.

Ук – ч.а. Хеп аймаа.

85. Улдуң – ч.а. Идик улдуңу.

Улдуң – ч.а. Хемчээл. Дөрттүң бир кезээ. Улдуң шай. Өөредилге чылының улдуңнары.

86. Уур – к.с. Көдүрер.

Уур – ч.а. Согааш.

87. Үжүк – ч.а. Алфавиттиң үжүктери.

Ү(ъ)жүк – ч.а. Сооктан чаактың үжүй бээри.

88. Үзер – к.с. Үзе тыртар, аңгылаар.

Ү(ъ)зер – прич. Үзер буга.

89. Үүргене – ч.а. Балык үүргенези.

Үүргене –ч.а. Үнүш.

90. Үс – ч.а. Саржаг.

Үс – ч.а. Дырбактыг (рысь).

Үс – к.с. Үзе тырт.

91. Хаак –ч.а. Тал.

Хаак – ч.а. Спортчу херексел. (Лыжа).

92. Хай – ч.а. Айыыл, халап. Хай болган.

Хай – к.с. Хай дээр.

93. Хайым – ч.а. Дең болган, кым-даа уттурбаан.

Хайым – д.а. Хөй улустуг. Хайым хоорай.

94. Хар – ч.а. Бойдустуң болуушкуну. Хар чаапкан.

Хар –ч.а. Назы-хар.

95. Хая – ч.а. Чалым.

Хая – к.с. Хая көрнүр.

96. Хей – ч.а. Агаар.

Хей – д.а. Хоозун, херекчок. Хей чугаа.

Хей – ч.а. Чиктиг хей боор (кижиге хамаарыштыр).

97. Хой – ч.а. Азырал шээр мал.

Хой – ч.а. Тоннуң азы хөйлеңниң иштии хою (чарыы).

98. Хоо – ч.а. Шай кудар сава.

Хоо – ч.а. Чурук хоозу (рамка).

Хоо – аян сөзү. Хоо, сен чуруп кагдың бе?

99. Хоорар –к.с. Адырар, аңгылаар. Саат хоорар.

Хоорар –к.с. Тарааны хоорар, отка алгый иштинге быжырар.

100. Хор – д.а. Төнүүчел чем. Хор чигир.

Хор – к.с. хор эрээр (дуза манаар).

Хор –ч.а. Ниити ыры бөлүү.

101. Хоруур – к.с. Соксадыр, болдурбас.

Хоруур – к.с. Чаштына бээр, шимчевейн баар.

102. Хөл –ч.а. Хөл, суг.

Хөл – ч.а. Аът-хөл.

Хөл – ч.а. Шыдыраа хөлү.

103. Хөө - ч.а. Паш хөөзү.

Хөө - ч.а. Акша хөөзү (+%).

104. Хөөр – к.с. Бир чөвени хөмер.

Хөөр – ч.а. Чевег.

105. Хүндү –ч.а. Хүндүткел.

Хүндү – ч.а. (историзм) Дүжүмет.

106. Хүннээр – к.с. Хүн чырыыр, дээр.

Хүннээр – к.с. Бир кижиге чыпшыр көөр.

107. Чаа – д.а. Чаа идик.

Чаа – ч.а. Чаа-дайын болбазын!

Чаа – наречие. Чаа (чаза) харыылаар.

108 Чагы – ч.а. Кышкы дүктүг тон, хеп.

Ча(ъ)гы – ч.а. Адагаш. Телефон ча(ъ)гызы.

Ча(ъ)гы – к.с. Чагы-сурга.

109. чажыг – д.а. Чажыг (доңзумаар) эът.

Ча(ъ)жыг – ч.а. Шай, сүт чажары.

110. Чажыт – д.а. Хар-назы талазы-биле дең, бир үе. Чажыт оолдар.

Ча(ъ)жыт – ч.а. Өске улуска билдинмес чүүл.

111 Чазаар – к.с. Малчыннар чазагга чазаар.

Ча(ъ)заар – к.с. Ыяштан бир чүүлдү ча(ъ)заар.

Ча(ъ)заар –к.с. Анай-хураганны акталаар.

112 Чазар – к.с. Частырыгны кылыр.

Чазар –к.с. Чагааны чазар.

113 Чайгаар – наречие. Чайгаар болу бээр.

Ча(ъ)йгаар – к.с. Бажын чайгаар.

114 Чал – к.с. Орук чалы (кыдыында бедиди төккен довураа).

Чал – ч.а. Чылгы малдың чалы (моюн кезээ).

115. Чаңгы – ч.а Хаяда чаңгы.

Чаңгы – ч.а. историзм. Дүжүмет.

116. Час- ч.а. Чылдың үези.

Час – к.с. час ойта дүжер.

117. Часкаар – наречие. Часкы үеде.

Ча(ъ)скаар – к.с. Адыш часкаар.

118. Часкы – д.а. Часкы үе.

Ча(ъ)скы – ч.а. Дириг амытан.

119. Чассыг – д.а. Часкызыг.

Чассыг – д.а. Ылбай.

120. Чаш – ч.а.Чаш уруг.

Чаш – ч.а. Карак чажы.

Ча(ъ)ш – ч.а. Узун ча(ъ)ш.

121. Чедер – к.с. Аътты дынындан чедер.

Че(ъ)дер – к.с. Сүрүп че(ъ)дер.

122. Че(ъ)кпе –ч.а. Аң.

Че(ъ)кпе- ч.а. Ыяш мөөгүзү.

Че(ъ)кпе – ч.а. Шил бөөшкүнү.

123. Чең – ч.а. Тоннуң азы хөйлеңниң чеңи.

Чең – ч.а. Хем чеңи (күскээр хемниң чоорту доңары, ында доштар).

124. Четтирер – к.с. Малды четтирер.

Четтирер – к.с. Чиир дээн уткалыг.

125. Чиктиг – д.а. Чиктиг, элдептиг кижи.

Чиктиг –д.а. Ой-чиктиг чер.

126. Чиң –ч.а. Чүък. Чиң сөөртүр.

Чиң – ч.а. Ыжыкка чиң салыр.

127. Чиңге – д.а. Чиңге хендир.

Чиңге – ч.а. Аарыг. Чиңгелээр –чем ижип албас апаар.

128. Чөптүг – д.а. Шынныг.

Чө(ъ)птүг – д.а. Чө(ъ)птүг мүн.

129. Чулар – ч.а. Аъттың дериг-херексели.

Чулар – к.с. Чашпан чулар.

130. Чуңгу –ч.а. Чуңгулаар чер.

Чуңгу – ч.а. Будук.

131. Чурук – ч.а. Чуруп каан чүүл.

Чурук – ч.а. Алгы кескиндизи.

132. Чүс – ч.а. Салаа, буттуң чүстери.

Чүс – с.а. Чүс эштиг бол.

133. Чыраа –ч.а. Тал, ыяш.

Чыраа – д.а. Чыраа аът.

134. Чырык – д.а. Чырык өрээл.

Чырык – ч.а. Аас чырыы.

135. Ша – ч.а. Шыдыраа шазы.

Ша – ч.а. Диш шазы, диштин кыдыында эъди.

Ша – нар. Ша-даа четпес. (үр болбас).

136. Шаашкак – ч.а. Насеком. Инекти ызырар.

Шаашкак – ч.а. Кулак шаашкаа, аарыг.

137. Шаг – ч.а. Үе-шаг.

Шаг –ч.а. Шаг-шинек, күш.

138. Шагар – к.с. Отту шагар, кыпсыр.

Шагар – к.с. Ары шагар.

Шагар – к.с. Эжикти пөс-биле шагар.

139. Шак – ч.а. Хол шагы.

Шак – айт.а.о. Шак бо хоорай.

Шак – д.а. Дыңнавас, дүлей.

140. Шала – ч.а. Бажың шалазы.

Шала – нар. Шала бышкан. Арай элек.

141. Шалың – ч.а. Төлевир.

Шалың – ч.а. Эртенги шалың, суг.

142. Шаң – ч.а. Тараа шаңы (тараа дүжүдүн шыгжаар чер).

Шаң – ч.а. Шаң-туман.

Шаң –ч.а. Шаң-кеңгирге. Ламаларның хөгжүм херексели.

143. Шүүр –ч.а. Харыг чүүлдүң суун сыскап, шүүр сава азы баш шүүрү.

Шүүр – к.с. хынаар, эдер.

Шүүр – к.с. Мөге шүүр, тиилээр.

144. Эдер- к.с. Орун эдер.

Э(ъ)дер – к.с. Анай э(ъ)дер.

Эдер – к.с. Инек сүт эдип бээр.

145. Э(ъ)жер – к.с. Хар э(ъ)жер.

Э(ъ)жер – к.с. Чеп э(ъ)жер.

146. Эзер – ч.а. Аът эзери.

Эзер – к.с. Эът эзер.

147. Эзирик – ч.а. Элик оглу.

Эзирик – д.а. Эзирик кижи.

148. Эргелиг – д.а. Эргелиг (дужаалдыг, дарга) кижи.

Эргелиг – д.а. Эргелиг (чассыг) төл.

149. Эттээр – к.с.Кезедир.

Эттээр – к.с. Алгы эттээр.

150. Ээргииш – ч.а. Чүң ээрер херексел.

Ээргииш – ч.а. Суг боралгаа.

151. Ээ – ч.а. Бажың ээзи.

Ээ – аян сөзү.

 

Обновлено 14.11.2012 12:02
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ