Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Кол арын
Мария Хадаханэ: «В многообразии – единство» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.01.2013 18:12

 

Алена Сонам
25 января 2013 г.

постоянный адрес статьи: http://www.tuvaonline.ru/2013/01/25/mariya-hadahane-v-mnogoobrazii-edinstvo.html

О дружбе народов, о творчестве, о взаимовлиянии национальных литератур – в интервью корреспондента Алены Сонам с Заслуженным работником культуры России, членом Союза писателей России, кандидатом филологических наук, почетным гражданином Кызыла, тувинским литературоведом и писательницей Марией Хадаханэ.
Мария Андреевна, в интернете многие творческие люди, представители культуры пишут, что вопрос о межнациональных отношениях следует отдать Министерству культуры, что следует создать специальные отделы по делам национальностей при Министерствах культуры, что только через культуру, через творчество, посредством художественного языка этот вопрос регулируется более эффективно. С вашей точки зрения, верны ли такие суждения?

Обновлено 25.01.2013 18:16
 
 
Шагаада ойнап-хөглээлиңер PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
23.01.2013 18:22

 

Чап Чүлдүм

К Ы М

К О Н Ч У Г У Л?

өргүзүг)

Киржикчилери:

Аңчывай ашак (дилги азы кодан кежи халбаңныг бөрттүг, алгы хөректээштиг, кидис идиктиг, бөдүүн пөс чүвүрлүг),

 

Малдың 5 сүзүглелдиг сөөктери: довук, дорзук, кыры, чода, чарын. Оларның ролюн күүседир уругларның бөрттери ол сүзүктерниң дүрзүзүн хевирлеп кылган болур. Аргалыг-ла болза, хеви ол дүрзүлерге чүүлдешкек болуру чугула.

Обновлено 23.01.2013 18:27
 
 
Шагаа байырлалының сценарийи PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
22.01.2013 18:43

 

Хүндүлүг номчукчу! Силерниң кичээнгейиңерге эрткен чылын Туранның №2 школазынга болуп эрткен Шагаа байырлалының сценарийин парладывыс.

 

Улу чылын уткуп тур бис

Шагаа сценарийи

Сорулгазы:

1. Тыва улустуң чаагай чаңчылдарынга уругларның хүндүткелин, ынакшылын оттурар.

2. Тыва оюннарның дузазы-биле уругларның угаан-медерелин, сонуургалын сайзырадыр.

3. Тыва национал хепке чоргааралды хевирлээр.

Байырлалдың чорудуу:

1. 8.00 шакта Бии-Хем кожууннуң Даа ламазының киржилгези-биле саң салыры.

2. Узун чапсарда Шагаа дою.

3. 13.00 шакта Шагаа байырлалы.

4. 14.00 шакта спортчу тыва оюннар.

Обновлено 24.01.2013 20:13
 
   
Хөөмей – Төп Азияның культуразының эртинези PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
22.01.2013 17:40

Валерия КОНГАР чугаалашкан.

Чаңчылчаан культураның тыва сыгыт-хөөмей күүселдезин кадагалап арттырар болгаш хөгжүдеринге киирген үлүг-хуузу дээш Россия Федерациязының Президентизи Дмитрий Медведевтиң Чарлыы-биле Бүгү-делегейниң «Хөөмей» эртем төвүнүң директору Зоя Кыргысовна Кыргыска «Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан.

Зоя Кыргысовна Кыргыс – бо бүгү талазы-биле онзагай эртем төвүнүң үндезилекчизи болгаш солуттунмас удуртукчузу. Төптүң кол сорулгалары – чаңчылчаан хөөмейниң аңгы-аңгы хевирлерин камгалап арттырары болгаш хөгжүдери.

Делегейниң «Хөөмей» эртем төвү — Саян-Алтай девискээриниң болгаш делегейниң өске-даа регионнарының хөөмей талазы-биле дилээшкиннериниң болгаш шинчилелдериниң хөй санныг эртем ажылдарының организатору.

Обновлено 22.01.2013 17:46
 
 
Тывызыксыг чыланнар PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2013 19:01

Анзатмаа МОНГУШ

Индияда Гималай дагларының эдээнде бичии суур бар. ол суурнуң ады Химачал-Прадеш. Суурнуң кыдыгларында чүс-чүс чыланнар шиилээр. Суурнуң чонунга олар кандыг-даа хора чедирбейн турар.

Чамдыкта олар бажыңнарже-даа кире бээрлер. Бир катап кобра дүне бир бажыңның ээле­ри удуп чыдырда кире бергеш, дааш-шимээни кедергей, удаан улусту оттурупкан.

Бажыңның ээлери кортканындан шупту үне халышкан. Ол үеде улус үнүп кээри билек, бажың буступ бады барган.

Чүл ол? Чылан ол өг-бүлени айыылдан хостап каан деп болур-дур. Харын-даа чылан оларны өлүмден камгалап каан-дыр. База бир бажыңга чаш уруг чааскаан арткан, ол үеде аш бөрүлер уругну чиир дээш белеткенип кирип бар чорда, хеп-хенертен кончуг улуг коб­ра черден үне халаан дег бөрүлер мурнунда коргунчуг мага-боду-биле туруп кээрге, бөрүлер дезипкеннер, уругну кобра камгалап каан.

Обновлено 20.01.2013 19:07
 
   
Амыдыралдың школазы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2013 18:29

Галина Маспык-оол

Өске эш-өөрнүң ажы-төлү дөрт-беш демдектерге өөренип турда, силерниң оглуңар чүге ийилээрил? Кончуурунче далашпаңар…

Кайгамчыктыг үш-демдектиглер

Альберт Эйнштейнниң ада-иези оглунуң келир үези аяс, чырык боор дээрзинге улуг дыка бүзүревейн турганнар. Ооң чугаазы орай үнген, сайзыралы оожум, гимназияга ортумак өөредилгелиг. Башкыларны Альберт кичээл үезинде өскээр чардыгар, тайылбыр дыңнавас, айтырыглар салып, башкы-биле маргыжып туруп бээрин ада-иеге дыңнадып хомудааннар. Түңнелинде ооң демдектери, билиглери-даа ортумак деңнелдиң болганындан ачазы оглун угааны арай хирелиг деп бодап, оода-ла бөдүүн ажылга канчап киирип каарыл деп муңгарап турган.

 
   


Страница 16 из 18
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ